Proeflessen Overzicht
L M S

Voorlezen, Klas 1, Verhaal


Sweeny, de Sabaku (Koereiger)

Swee-ny is een jong-e rei-ger en woont in een par-wa (man-gro-ve-boom) bij Nieuw-Am-ster-dam, de hoofd-plaats van Com-me-wij-ne.

Ze is een sa-ba-ku (koe-rei-ger) en daar-om eet ze voor-al vis, heel veel vis.

Ze is geen trek-vo-gel maar een stand-vo-gel. Ze blijft dus al-tijd in Su-ri-na-me, lek-ker dicht bij huis.

Sa-men met haar fa-mi-lie-le-den vliegt ze de he-le dag rond, op zoek naar lek-ke-re vis-jes om te e-ten.

Ze heeft ge-leerd van haar moe-der dat ze el-ke dag zo goed mo-ge-lijk moet e-ten en be-we-gen, want daar blijf je ge-zond door.

Van-daag staat daar-om een trip naar tan-te Lies-je en oom John op het pro-gram-ma die bij de gras-lan-den wo-nen.

Het is ver vlie-gen, maar ze heeft heel goed de weg ont-hou-den, door goed op te let-ten op op-val-len-de mar-ke-ring-en in het land-schap.


Frans Engels Nederlands
Verberg streepje Vragen Verhaal Volgende Pagina Vorige Pagina